Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 9:18 in Aguacateco

Help us?

Josué 9:18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

18 Yi chijale'n yi e' wunaka'tz cya'n, quinin e' oc tan chibiyle'n, na nsken bixe' jun chitrat scyuch' yi qui'c rmeril tan cyoque'n tan chibiyle'n. Na yi jun trata'tz cho'n bnixe'n swutz Kataj yi kaRyosil. Tan yi xtxolbile'j nintzun xe'tij yol ẍchixo'l yi e' xonl Israel, yi ploj nchiban yi chibajxom.