Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 8:3-5 in Aguacateco

Help us?

Josué 8:3-5 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 I nintzun tulej Josuéja'tz. Nin e' je' xtxa'ol junaklaj mil sanlar. Ej nin lak'bal tzun chiwekol quib, nintzun e' bentz tan oyintzi' scye'j yi e' aj Hay.
4 Yi ntaxk chiben, nintzun cawun Josué scye'j. Itzun taltz: “Bitwok tzaj, ewwok itib wutz coc yi tnum. Nin list cuntunin axwoktz yil tz'opon oril.
5 Ma yi o' ketz scyuch' yi e' mas sanlar, nkaben tan xuxi'n swutz yi tnum. Nin yil che'l tzaj nil tan kabiyle'n klo', kelpon ojk ẍchiwutz, chi ban yi bajx tir.