Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 6:4 in Aguacateco

Help us?

Josué 6:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 Ba'n chibajxij juk pale' swutz yi caẍa', nin ba'n chicy'ajnin juk curnet yi banij tan tuc' cne'r. Ma le juki'n k'ej, tajwe'n tan chixo'mbel juk tir solte'j yi tnum. Nin ba'n cho'c yi e' pale' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.