Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 6:21-26 in Aguacateco

Help us?

Josué 6:21-26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 Tircunin tzun chiquime'n yi e' aj Jericó tan spar. Yi e' yaj, yi e' xna'n, yi e' wutzile'n tijl c'u'lal, nin yi e' xicy, tircu'n chiquime'n. Ncha'tz ban cyakil yi cyawun, yi chiwacẍ, yi chicneru', tu chiburu'. Tircu'n chiquime'n.
22 Ma Josué, nin ben tlol scyetz yi cob xk'ukwil yi e' ulak tan tilwe'n yi tnum. “Or quibene'nk tan telse'n tzaj yi xna'n yi wi'tz bnol tetz, scyuch' yi e' mas xonl i', chi mmisukwok tetz,” stzun Josué bantz scyetz.
23 Chibene'n tzuntz tan cyelsene'l tzaj. El tzaj Rahab cya'n tu yi taj xtxu', tu yi e' titz'un, scyuch' cyakil yi e' mas xonl yi ate' xe tetz ca'l. Cho'n tzun cyopone'n cya'n tul jun ama'l, naka'jil kale ate't yi e' mas xonl Israel.
24 Toque'n tzun k'a'kl cyakil yi tnum cya'n. Tircu'n yi at tul yi tnuma'tz ja tz'e'. Ntin cu'n yi oro, tu e'chk ma'cl yi banij tan brons, tu ch'ich', qui tz'e' cya'n. Ma na saj quicy'al kale colije't cyakil yi e'chk takle'n yi na xcon tetz Kataj.
25 Ma tetz Rahab tu yi e' taj, scyuch' yi e' mas xonl i', e' clax tan Josué. E' clax tantu' yi tewal Rahab yi cob xk'ukwil yi ẍcha'ke'n tan xk'uke'n yi tnum Jericó. Cha'stzun te at xonl Rahab skaxo'l yi o' xonl Israel jalu'.
26 Itzun bantz, bixe' jun xtxolbil tan Josué: “Alchok scyetz yil tz'oc tan xtxicbaje'n yi tnume'j, stz'ak'lok caws tan Ryos, na squimok yi bajx cy'ajl, yi yaj yil tz'oc tan cu'se'n xe' yi tnume'j, nin squimok yi ẍch'i'p, yil tz'oc tan tocse'n e'chk sawanil,” stzun Josué bantz.