Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 4:23 in Aguacateco

Help us?

Josué 4:23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

23 Nin ba'n katxol scyetz yi ẍe'n cu'n makxe'n yi tzanla' tan Kataj yi kicy'e'n tzaj, chi banak i' scye'j kamam kate' yi quicy'e'n tzaj wi Cyak Mar.