Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:6 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 Yi cyele'n tzaj Egipto, nin yi cyopone'n tzi Cyak Mar, nintzun e' saj xomok yi e' sanlar cwent Egipto tan chitz'amle'n klo'. Yi e' sanlara'tz cy'a'n len e'chk care't tu chej cya'n tetz oyintzi'.