Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:31-33 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:31-33 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Te yi itz' tzaj Josué, cyakil cu'n yi e' xonl Israel e' xom te yi ca'wl Kataj. Ej nin ncha'tz, te yi nsken quim i', e' xome't te yi ca'wl Kataj, na itz'e't yi e' wi' banl wi', yi e' yi i'lon tetz yi e'chk milawr yi banak Ryos scye'j.
32 Ma yi wankil yi k'ajtzun Ẍep, yi saj chicy'al yi e' xonl Israel Egipto, cho'n mukxe'ntz le ama'l Siquem. Yi jun ama'la'tz i'tz yi lok'nak yi k'ajtzun taj i', yi Jacow, tan jun cient piẍ sakal. Cho'n lok'ol i' scyetz yi e' cy'ajl Hamor yi taj Siquem. Poro yi tele'n tiemp, cho'n cyaje'n cyen yi jun ama'la'tz ẍchik'ab yi e' xonl Ẍep.
33 Ncha'tz quim Eleazar yi cy'ajl Aarón. Cho'n tzun mukxe'n cyen i'-tz le xtx'otx' Finees, yi cy'ajl i'. Cho'n at yi jun ama'la'tz wi'wtz kale najlche't yi e' xonl Efraín.