Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:26-28 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:26-28 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

26 Cho'n tzun cwe'n stz'ibal cyakil yi e'chk ca'wla'tz tul yi liwr kale atit yi e'chk ca'wl Ryos. Ncha'tz nin je' xtxicbal Josué jun chin wutzile'n c'ub tzak' yi jun wi' bakch yi at xlaj yi ama'l yi wi'nin xanil.
27 Nintzun taltz scyetz cyakil yi e' xonl Israel: —E'u' intanum, yi jun c'ube'j, xconk sketz tetz jun techl, nin tetz stiw te cyakil yi mbi ntal Kataj sketz. I'tz jun stiw sbne' tan qui chisubulu' Ryos, nin tan cyele'n cunu' te yi chiyolu' yi ja wi't chisuku' tetz, stzun Josué scyetz.
28 Cawune'nin tzun Josué tan cyaje'n lakak chi'ama'l.