Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:16-21 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:16-21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

16 —Qui'. Quil kak' ama'l te yi xtxolbile'j, yi nink kilcyen yi Kataj yi kaRyosil tan kaxome'n te junt ryos.
17 Na yi Kataj yi kaRyosil, i' o' elsan tzaj scyuch' yi e' kamam kate' jak' chica'wl yi e' aj Egipto, yi ocnake' tan kabuchle'n. Nin ja ẍchaj i' yi e'chk balaj milawr sketz. Ncha'tz, ja ko' q'uicy'lej i' te yi nkaxom tzaj ẍchixo'l yi e' mas wunak.
18 Ej, nin ncha'tz ja che'l lajul i' cyakil yi e' kacontr yi ate' skawutz, scyuch' yi e' amorreo, yi tawbe'n yi ama'le'j yi ato' swutz. Kaxomok bin te Kataj na i' kaRyosil, che'ch bantz.
19 Poro nintzun tal Josué scyetz: —Qui'c lo' rmeril tan ixome'n te Kataj, na chin xan nin i', nin na je' swutz i' yi qui na cho'cu' c'ulutxum jak' ca'wl i', nin yi na chijuchu' quilu'.
20 Kol quil cyenu' Kataj tan chixome'nu' te junt ryos, jun cu'n yol tz'ul chicawsu' ta'n. Ẍche'lk cu'nu' swutz. Qui'c na ban ko nsken ẍchaj i' yi banl scyeru', stzun Josué scyetz.
21 —Qui'c rmeril tan kabnol yi xtxolbila'tz, na yi o' ketz skaxomok te Kataj yi kaRyosil, che'ch bantz.