Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 24:10-16 in Aguacateco

Help us?

Josué 24:10-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Poro quinin wak' ama'l tetz, ma na ja wak' ibanl. Nin ala' tir nxclaxwok wa'n.
11 Icy'e'n tzaj tzun ibanwok wi tzanla' Jordán, nin ja cxu'lwok jalen Jericó, nin yi e' aj Jericója'tz e' oc tan oyintzi' tzite'j, poro ja wak' ama'l tzitetz tan ixcyewe'n scye'j. Ncha'tz ja wak' ama'l tzitetz tan ixcyewe'n scye'j yi e' amorreo, scyuch' yi e' ferezeo, scyuch' yi e' aj Canaán, scyuch' yi e' hitita, scyuch' yi e' gergeseo, scyuch' yi e' heveo, nin yi e' jebuseo.
12 Ma yi e' amorreo scyuch' yi chireyil, ja che'l ojk tan xo'w, na ja chixcon jun c'oloj xux wak'un tan chilaje'n len. Cha'stzun te quinin xcon yi ima'cl tetz oyintzi', ma na in nchilajun len.
13 Cha'stzun te in mmak'on yi e'chk balaj cojbil tzitetz yi quinin ncxak'ujwok tan banle'n ba'n tetz. Nin ncha'tz yi e'chk balaj tnum in mmak'on tzitetz. Ej, nin yi balaj tx'otx' kale atixe't jalu', kale atit wi'nin uva tu oliw, nk'e'tz axwok awal tetz. Poro in mmak'on tzitetz,” stzun Ryos bantz, chij Josué scyetz yi e' xonl Israel.
14 Ncha'tz tal Josué scyetz: —Cha'stzun te e'u' intanum, cyeke'u' ẍchi' Ryos, nin chixconku' tetz, tetz cu'n cyalma'u', nin tetz cu'n chichamilu'. Quil cho'cu' tan chic'u'laje'n e'chk ryos yi apart, chi banake' yi e' kamam kate' yi ate' tzaj stzi tzanla' Eufrates, nin yi ate' tzaj Egipto. Ma na mas balaj yil cho'cu' tan c'u'laje'n yi Kataj yi kaRyosil.
15 Poro ko qui na cyaju' chixomu' te Kataj, ba'n bin chitxa'e'nu' ninin jalcu'n yi na' scyetz jun chiryosilu' sbne'. Tajwe'n tan bixewe'n cyanu' kol chixomu' te yi e'chk ryos yi xomnake' yi e' kamam kate' te'j, yi najlche' tzaj tzi tzanla' Eufrates, nko na cyaju' chixomu' te chiryosil yi e' amorreo yi ate' tzone'j. Chin tajwe'n cunin yil chitxa'e'nu'. Poro yi in wetz, tu yi innajal kaxomok te Kataj, nin skabne' tane'n yi tetz tajbil, chij Josué bantz scyetz yi e' xonl Israel.
16 —Qui'. Quil kak' ama'l te yi xtxolbile'j, yi nink kilcyen yi Kataj yi kaRyosil tan kaxome'n te junt ryos.