Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 23:5-12 in Aguacateco

Help us?

Josué 23:5-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Ma jalu', Kataj Ryos tz'ocopon tan chilaje'n len yi e' yi najlche' swutzak yi e'chk ama'la'tz. Nin tzitetzaje'wok yi chi'ama'l quib yi suki'nt sketz tan kaRyosil yi cawl ketz.
6 Nque'n binwok il tan banle'n tane'n yi tetz ley yi tz'iba'nt cyen tan Moisés. Xomenwok te'j quib yi na tal. Quil tzijatx len itib mu'ẍ tal te'j.
7 Quil cxomwok te cyajtza'kl yi e' awer nak yi e' cyaj cyen tzixo'lwok. Quil tzitak' k'ej yi cyetz chiryosil. Nin quil cxo'cwok jak' chica'wl. Nin quil tzitalwok chibi'. Quil tzisukwok jun iyol tan chibi' e'chk chiryosila'tz.
8 Ma na ilenin xomenwok te yi tajbil yi kaRyosil yi cawl ketz. Xomenwok te'j, chi isajle'nix tunintz.
9 Na ja itil, yi tan yi tetz porer ja che'l lajul yi e' taw yi e'chk lmak tnuma'tz, yi chin cham nin e'. Nin sajle'n tunintz, cya'l jun jak xcye' tzite'jwok.
10 Na tan alchok jun tzitetzwok xcye' yi juna'tz tan chilaje'n len jun mil icontr. Na yi Kataj yi cawl ketz, i' tz'ocopon tan oyintzi' tetz ixel, chi suki'nt ta'n.
11 ”Q'uicy'lej binwok itib te yab ajtza'kl. Nin lok'wok yi Kataj Ryos yi ajcaw ske'j.
12 Na ko quil tziq'uicy'lej itib, nin kol cxomwok te cyajtza'kl yi e' awer nak yi ate' tzixo'l, nin kol tzitok'bej itib scyuch' e' xna'n yi awer naka'tz,