Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 22:19-30 in Aguacateco

Help us?

Josué 22:19-30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

19 Ma jalu', yi ko wi'nin ilc'ol tul yi ama'l kale nchopone'tu', or bin cha'jku' tan najewe'n skaxo'l, kale atit yi ca'l Ryos yi mantial tu'. Mas balaj yil cha'ju', nin yil cyetzaju' mu'ẍ cyeru' te yi ama'l kale najlcho't ketz. Na qui na kaj yil chipaju' ca'wl Ryos tan yi junt patbil chitx'ixwatzu'. Na ko ya'tz chibanu', sjalok ketz kil swutz Ryos, nin sjalok oyintzi' skaxo'l. Cha'stzun te qui na kaj yil chibanu' junt patbil chitx'ixwatzu', na at nin jun skaxo'l.
20 Ulk tx'akx ẍchic'u'lu' yi ẍe'n cu'n banak Acán yi cy'ajl Zera, yi juchul til swutz Ryos. Ja juch i' til yi saje'n tewal yi e'chk takle'n yi qui'c rmeril tan tetzal. Poro nk'e'tz ẍchuc Acán quim tan paj yi til. Ma na ja chiquim jun c'oloj, che'ch tzun yi e' chakuma'tz bantz.
21 Yi quibital yi e' xonl Rubén, Gad tu yi jun k'u'j xonl Manasés yi yola'se'j, nintzun cyaltz scyetz yi e' wi' banl wi'a'tz:
22 —E'u' kawi' banl wi', sak swutz yi wi'tz Ryos, yi mas cham swutz alchok ryosil, yi qui na katzan tan banle'n junt patbil katx'ixwatz tan telse'n k'ej i', nka tan tele'n kajatxol kib te'j. Ncha'tz nk'e'tz tan kajatxol kib scyuch'u'. Na yi ya'tzk, ja klo' wi't ke'l cu'n swutz ta'n.
23 Ej, nin jajk bnix ka'n tan pate'n katx'ixwatz, nka tan koyil e'chk oy tetz Ryos, nka tan joyle'n kabalajil swutz i', Ryos tz'ak'on kacaws.
24 Poro yi mero bintzi i'tz, yi ja bnix yi jun k'ajbila'tz ka'n tan na'wse'n scyetz yi e' kanitxa' tzantzaj. Na ko tzun lcyal yi e' chinitxajilu' scyetz yi e' ketz kanitxa': “Yi axwok itetz, qui'c itocle'n te yi ketz Kataj yi kaRyosil yi o' xonl Israel.
25 Na cyajnak cyen tk'ol Ryos yi tzanla' Jordán tetz jatxbil kaxo'l tzituch'wok. Cha'stzun te qui'c itocle'n te Kataj. ”Ej, nin ko ya'tz chiban yi chinitxa'u' scye'j yi e' ketz, tz'elepon tzun Kataj te chic'u'l yi e' ketz kanitxa'.
26 Cha'stzun te ja katxum tan banle'n yi jun k'ajbila'tz. Poro nk'e'tz tan pate'n jun katx'ixwatz tibaj, nka tan toye'n e'chk oy tetz Ryos.
27 Ma na ja bnix ka'n tetz tu' jun techl skaxo'l scyuch'u', nin ẍchixo'l yi kaxonl tzantzaj. Ej, nin ja bnix ka'n tan qui cyalol yi chixonlu' tzantzaj, yi qui'c cyocle'n yi e' ketz kaxonl te Kataj Ryos. Ncha'tz ja bnix ka'n tan ẍchajle'n yi ncha'tz o', ba'n kopon ẍchixo'lu' tan tak'le'n katx'ixwatz tetz Ryos tan jale'n cuybil kapaj. Ej, nin tan kabansal kib tuch' i'.
28 Ej, nin ncha'tz, ja bnix yi jun k'ajbila'tz kak'un, na ko tzun tz'a'lchij yi qui'c kocle'n ketz scyuch' e' kaxonl te Kataj, ba'n tzun kaltz scyetz: ‘Chixmayninu' yi jun k'ajbile'j, yi bnixnak cyen cyak'un yi e' kamam kate'. Ya'stzun teblal yi jun patbil katx'ixwatz yi at swutz Ryos kale atit yi tetz ca'l. Nin nk'e'tz tetz patbil katx'ixwatz yi bnixnak cyen cyak'un, ma na i'tz tan xcone'n tetz jun techl skaxo'l scyuch'u' yi junit kaRyosil.’
29 Ryos tz'ak'on kacaws kol kapaj yi ca'wl i', na qui na kaj yil kaban junt patbil katx'ixwatz apart swutz yi jun yi at kale atit yi ca'l i',” che'ch tzun yi e' xonl Rubén tu Gad bantz.
30 Itzun yi quibital yi e' bajxom scyetz yi e' xonl Israel tu Finees yi pale', tu yi chibajxom yi jujun k'u'j xonl Israel yi mbi cu'n cyal yi xonl Rubén, Gad tu Manasés, nintzun e' tzatzin te'j.