Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:5-11 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:5-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

5 Ma e' mas xonl Coat, lajuj tnum e' cambaj. Yi e'chk tnuma'tz cho'n at tul chi'ama'l yi e' xonl Efraín tu yi e' xonl Dan, nin tul chi'ama'l jun k'u'j scyeri yi e' xonl Manasés, yi cob elnake'.
6 Ncha'tz e' ban yi e' xonl Gersón yi bajx cy'ajl Leví. Oxlaj tnum e' cambaj. Yi e'chk tnuma'tz cho'n at tulak chi'ama'l yi e' xonl Isacar, tu Aser, tu Neftalí, nin yi jalajt k'u'j xonl Manasés, yi najlche' Basán.
7 Ncha'tz e' ban yi jujun k'u'j aj Leví yi e' xonl Merari. Coblaj tnum e' cambaj. Yi e'chk tnuma'tz cho'n at le chi'ama'l yi e' xonl Rubén, tu Gad nin Zabulón.
8 Cyak'ol tzun cyakil yi e' xonl Israel yi e'chk tnuma'tz scyetz yi e' xonl Leví tan chinajewe'n tul. Ncha'tz cyak' chi'ama'l tetz pstorbil cyawun, quib yi talnak Kataj tetz Moisés.
9 Nin yi chibi' yi e'chk tnum yi ncyak' yi e' xonl Judá scyuch' yi e' xonl Simeón scyetz yi e' xonl Leví yi e' xonl Coat, yi xonl Aarón, yi e' camban yi bajx swerti'n, i'tz:
11 Bajx tak'le'n yi tnum Quiriat-arba, nka Hebrón scyetz, yi at wi'wtz cwent Judá. Ya'stzun yi tnum kale e' cawunakit yi e' xonl Anac, yi jun yaj yi chin wutz tkan nin banak. Ncha'tz ak'lij chi'ama'l tetz chipstorbil.