Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:3-6 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:3-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Cyak'ol tzun yi e' ajcawa'tz cobox tnum scyetz yi e' xonl Leví tan chinajewe'n tul. Ncha'tz cyak' e'chk ama'l scyetz kalel chiwane't e' cyawun. Ja chiban tane'n quib yi talnak Kataj tentz.
4 Bajx e' oc tan tx'ilu'n te'j tan jatxle'n chiluwar yi e' k'u'j yi chixonl quib ẍchixo'l yi e' xonl Leví. Nin yi toque'n tx'ilu'n te'j, cho'n tzun noje'n cyen te yi jun k'u'j xonl Coat, yi e' xonl Aarón yi pale'. Oxlaj tnum chicambaj. Cho'n at yi oxlaj tnuma'tz xo'lak chi'ama'l yi e' xonl Judá tu yi e' xonl Simeón, nin e' xonl Benjamín.
5 Ma e' mas xonl Coat, lajuj tnum e' cambaj. Yi e'chk tnuma'tz cho'n at tul chi'ama'l yi e' xonl Efraín tu yi e' xonl Dan, nin tul chi'ama'l jun k'u'j scyeri yi e' xonl Manasés, yi cob elnake'.
6 Ncha'tz e' ban yi e' xonl Gersón yi bajx cy'ajl Leví. Oxlaj tnum e' cambaj. Yi e'chk tnuma'tz cho'n at tulak chi'ama'l yi e' xonl Isacar, tu Aser, tu Neftalí, nin yi jalajt k'u'j xonl Manasés, yi najlche' Basán.