Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 21:28-32 in Aguacateco

Help us?

Josué 21:28-32 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

28 Ma yi e' xonl Isacar, cyak' cyaj tnum scyetz. I'tz yi tnum Cisón tu Daberat,
29 tu Jarmut, tu yi tnum En-ganim. Ya'stzun cyaj tnuma'tz tuml chipstorbil yi ak'lij scyetz cyak'un yi e' xonl Isacar.
30 Ma yi e' xonl Aser, cyak' cyaj tnum scyetz. I'tz yi tnum Misael tu Abdón,
31 tu Helcat nin Rehob. Ya'stzun cyaj tnum, tuml yi e'chk pstorbil.
32 Ma yi e' xonl Neftalí, cyak' ox tnum tuml yi e'chk pstorbil scyetz. I'tz yi tnum Cedes, yi at tzaj Galilea, jun scyeri e'chk tnum kalel chicolwit quib yi e' yi na quim jun cyuch' cya'n tan jun xubse'n yi na chiban. Ncha'tz cyak' Hamot-dor, tu yi tnum Cartán scyetz.