Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 1:14-17 in Aguacateco

Help us?

Josué 1:14-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

14 Chicyajk cyen bin yi quixkelu' scyuch' chinitxajilu' tzone'j. Ncha'tz yi cyawunu' chicyajk cyen tzone'j. Na yi ama'le'j, yi at jalajicy' tzaj yi a' Jordán, ya'stzun yi cyeru' yi tak'nak Moisés. Poro cyakil yi e'u' yi chusij che'tu' tan oyintzi', yi e'u' yi qui na chixobu', ba'n chixomu' tu chima'clu' ske'j tan kuch'eye'n.
15 Tajwe'n tan kuch'eye'n, jalen cu'n yil tak' Kataj ketz ka'ama'l tan kujewe'n swutz chi mban i' tan tak'le'n yi cyeru'. Yil ko'c tetz taw yi ama'l yi stk'e' Kataj sketz, kalena's tzun cha'jt tzaju' swutz chi'ama'lu' yi at tzone'j jalajicy' tzaj yi a' Jordán, yi ntak' Moisés yi ẍchakum Ryos scyeru',” stzun Josué bantz scyetz.
16 “Ba'n ta', che'ch. Skabne' cyakil yi na talu', na list o' tan kabene'n kale na tajwitu'.
17 Nin kocopon jak' ca'wlu' chi banako' te Moisés. Ntina'tz na kaj, yi nink xom Kataj Ryos te'ju' chi banak i' te Moisés.