Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 1:1-2 in Aguacateco

Help us?

Josué 1:1-2 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, te yi nsken quim Moisés, yi ẍchakum Ryos, nintzun jilon Kataj Ryos tetz Josué. Yi Josuéja'tz i' cy'ajl Nun, nin i' ẍch'eyum Moisés banak.
2 Itzun tal Kataj tetz: “Ma jalu' Josué, ja quim Moisés, yi inchakum. Cha'stzun te tajwe'n tan abajxe'n cy'en ẍchiwutz cyakil yi e' mas atanum, yi e' xonl Israel, wi yi a' Jordán, bantz itopone'n swutz yi ama'l yi swak'e' tzitetz.