Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 19:48-51 in Aguacateco

Help us?

Josué 19:48-51 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

48 Ya'stzun yi e'chk ama'l yi ak'lij scyetz yi e' xonl Dan. Ak'lij yi e'chk tnuma'tz tuml yi e'chk aldeyil scyetz. Xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.
49 Yi wi't jatxle'n yi chi'ama'l cyakil yi e' xonl Israel, nintzun ak'lij mu'ẍ tetz Josué.
50 Ak'lij yi tnum Timnat-sera yi at wi'wtz Efraín tetz Josué, na ya'stzun yi ama'l yi jak i', nin alijt cyen tan Kataj yi ya'stzun sbne'. Nintzun oc Josué tan banle'n jun tnum, nin cho'n najewe'n i'-tz.
51 Ya'stzun yi e'chk ama'l yi baj chijatxol Josué tu Eleazar yi pale', scyuch' yi e' wi' banl wi' scyetz yi e' xonl Israel. Nin swutz cu'n Ryos yi toque'n tx'ilu'n te'j. Cho'n toque'n tx'ilu'n te'j swutz yi ama'l Siló, kale na chic'ulwit quib Ryos scyuch' yi e' xonl Israel. Ya'stzun ban Ryos tan jatxle'n cu'n cyakil yi ama'l ẍchiwutz yi e' xonl Israel. Tircu'n ncu' jatxij.