Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 19:24-25 in Aguacateco

Help us?

Josué 19:24-25 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

24 Yi to'i'n ama'l yi oc swerti'n te'j i'tz yi ak'lij scyetz yi e' xonl Aser. Nin xomquen tu' te yi jujun k'u'j e'.
25 Yi ama'la'tz i'tz kale atit yi e'chk tnum Helcat Halí, Betén tu Acsaf,