Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 18:20 in Aguacateco

Help us?

Josué 18:20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Yi a' Jordán ya'stzun mojom le jalaj xlaj tele'n tzi'n. Ya'stzun e'chk mojomil yi e'chk ama'l yi jatxlij ẍchiwutz yi e' xonl Benjamín, xomquen tu' te yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib.