Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 15:20 in Aguacateco

Help us?

Josué 15:20 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

20 Je chibi' yi e'chk ama'l yi jatxlij tetz yi jujun k'u'j xonl Judá.