Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 14:10-11 in Aguacateco

Help us?

Josué 14:10-11 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Ma jalu' bin Josué, nimix bin tiemp yi tlol Moisés yi xtxolbile'j swetz. Na ja wi't icy' ca'wunak o'ix yob yi tlol Kataj yi xtxolbila'tz tetz Moisés, nin ya'stzun yi tiemp yi na kaxon tzaj le ama'l tz'inunin tu'. Ma jalu', atin tul jun mutx' tu o' yob,
11 ej, nin iẍnin wutane'n wetz chi wutane'n yi insaje'n ẍchakol Moisés tan xk'uke'n yi e'chk ama'la'tz. Ncha'tz atit inwalor tan woque'n tan oyintzi'.