Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:22-23 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:22-23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

22 Ncha'tz quim Balaam cyak'un yi e' xonl Israel tan spar. Yi jun Balaama'tz i' jun nachol, nin i' cy'ajl Beor.
23 Cyakil yi e'chk ama'la'tz, ya'stzun ak'lij scyetz xonl Rubén tan Moisés. Xomquen tu' te tajlal yi jujun k'u'j e' yi chixonl quib. Tircu'n e'chk ama'la'tz ak'lij scyetz. Nin cho'n mmopon chimojom tzi a' Jordán.