Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 13:1-4 in Aguacateco

Help us?

Josué 13:1-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Itzun bantz, yi tijine'n c'u'l Josué, nintzun tal Kataj tetz: “Josué, yi aẍatz ja tijin ac'u'l, poro at tzaj nin tan ixcyewe'n tan cambaje'n yi ama'l yi insuknak tzitetz.
2 Na txe'n itetzaj chi'ama'l yi e' filistey, tu chi'ama'l yi e' gesureo.
3 Ncha'tz txe'n itetzaj yi chi'ama'l yi e' aveo, yi at cwe'n tzi'n. Yi e'chk ama'la'tz, i'tz yi ama'l yi na xe't tzaj te yi tzanla' Sihor, swutze'l tzaj Egipto, nin te yi mojomil yi na opon jalen te tnum Ecrón. Ma je'n tzi'n, txe'n itetzaj yi ama'l kale ate't yi e' aj Canaán. Tul yi ama'la'tz, at o' wi'tz ajcaw yi na chicawun. Nin i'tz yi ajcaw cwent Gaza, Asdod, Ascalón, Gat nin Ecrón.
4 Ncha'tz txe'n itetzaj yi ama'l yi at cwe'n tzi'n, yi na xe'tnin Sidón, nin yi na opon jalen Afec, yi mojom tib scyuch' yi e' amorreo.