Text copied!
Bibles in Aguacateco

Josué 10:42-43 in Aguacateco

Help us?

Josué 10:42-43 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

42 Ja chixcye' Josué scye'j yi e' reya'tz, nin ja cyetzaj cyakil chi'ama'l, na yi Kataj yi kaRyosil bajxij ẍchiwutz tan oyintzi'.
43 Ma yi chixcyewe'n, nintzun e' pakxijt Gilgal kale e' saje't.