Fulfulfe Burkina, Dewtere Laamɗo Amaana Keso - Daily Verse

Yaakuuba 2:8

Goonga, on ngaɗii ko wooɗi si tawii on njokkii yamiroore laamu Laamɗo mawnde no Binndi mbiiri nde mbi'unoo: «Njiɗiraa gondo maa no njiɗirɗaa hoore maa ni.»

Yaakuuba 2