3 Yowan - Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

Illustration of 3 Yowan in Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

About Kapiya Yowangu Kalik Panuge Lende Mizarik

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 3 Yowan

1