2 Yowan - Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

Illustration of 2 Yowan in Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

About Kapiya Yowangu Kalike Lende Mizarik

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 2 Yowan

1