1 Yowan - Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

Illustration of 1 Yowan in Anotogi Ngago Wik Yisu Kilisiyegi Langaira

About Kapiya Yowangu Were Lende Mizarik

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in 1 Yowan

1
2
3
4
5