Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Yurruntitja

Yurruntitja 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yipumanya ngurrangka nyinarra tjukurrpalpi nyangu. Katutjalu watjaṉu alatji, “Nguḻurrinytjawiya ngayuluṉanta yaṉṯayaṉṯalku, kutjupa tjuṯaluntaya pungkutjipingkamarra. Purinypangku kanyiraṉanta ngurra, yulytjaṯarra yungku.” Yipumalu watjaṉu, “Mayutju Katutja. Nyuntu kutju puḻkanya nyinanyi, ngayulu puṯu kuliṉi, pipirri wiya mantjintjatjanungku. Ngayuku katjawiyangka ngayuku waarrkanalulpi mantjilku, ngurra yulytjaṯarra, Yalitjalu, ngayulu wiyarringkunyangka. Ngayulu yunytjurringanyi ngayukuṉu katja walytjalu mantjintjaku.” Katutjalu Yipumanya watjaṉu katja yungkukitjangku, “Yalitjalu wiya nyuntupaṉu ngurra yulytjaṯarra kanyilku, katja nyuntupa walytjalu. Ngula yutirringkula puḻkarringkula kanyilku.”
5Katutjalu watjaṉu Yipumanya, “Yurilkutu pakara yarra!” Yipumanya pakara ngaranyingka Katutjalu piyuku watjaṉu, “Piṉṯirri tjuṯalpi nyawa! Yilta, nyuntu puṯu kaantamilalku, tjuṯalingku. Piṉṯirri pala tjuṯa nguwanpa nyuntupa walytja ngaṉṯitja tjuṯa nyinaku, tjuṯalingku.” Katutjalu yalatji watjaṉutjangka Yipumalu puntura kuliṉu, “Yiltalingkuṉi watjaṉu.” Palulanguru Katutjanyara pukuḻpa nyinangu, palumpa wangka kuliṉutja. Katutjalu Yipumanya piyuku alatji watjaṉu, “Ngayuluṉanta mayutjulu yaṉṯayaṉṯara ngalya katingu tawun Yaaralanguru, ngurra ngaatjaṉanta yungkukitjangku.” Yipumalu tjapiṉu, “Yunytjurrinyiṉa manta ngaatjanya kanyilkitja. Kanyilkitjaluṉa puṯu kuliṉi, yiltaṉin yungku? Nintilaṉi ngayulu yilta kanyintjaku!” Katutjalu watjaṉu, “Kala, nintilkuṉanta. Kuka tjuṯatju ngalya katirra tjurra!, puluka kutju, tjiipi kutju, nanikuta kutju, ngatapuka kutjarra.” Yipumalu ngalya katirra pungkula tjananya tjunu. Kuka palunya kilytjuntankula tjunkula wanaṉu. Yalatji paluru palyaṉu, puluka tjiipi nanikuta. Tjuḻpu kutju, paluru winki kutjarra tjunu. Tjuḻpu kutjarra kilytjuntankuwiyangkukampa tjunu. Palulanguru Yipumanya nguḻu ngarrirra yanku puntulpi ngarringu. Katutjanya paluru tjukurrpa nyangu. Yalatji Katutjalu watjaṉu, “Nyuntupa walytja ngaṉṯitja tjuṯa ngula manta kutjupangka nyinamalpa. Palunyangkaya kutjupa tjuṯangku mayutju kuya tjuṯangku tjananya kanyinmalpa, paṉa palula. Yuwa, yilta tjana waarrkarringkula nyinamalpa, mayutju kuya tjuṯaku. Rawa puntuya nyinamalpa ngurra palula, puu yantaṯa yiiya. Ngurra palunya ngurrara tjuṯa, mayutjuṯarraṉa tjananya pungku. Palunyatjanu nyuntupa walytja ngaṉṯitja tjuṯa manta ngaakutuya ngalya yanku. Mani anta yulytja puḻkaya mantjira ngula ngalya yanku ngurra ngaakutu. Ngaangkalpiya kutu nyinamalpa.”
17Tjiṉṯu palunya mungarringu. Palulanguru Yipumalu nyangu kaṉilpatjarra nguwanpa, ngalya yankunyangka, tjangi tili nguwanpatjarraṯarra. Palunya nyangu kuka pangkapungkula tjunutjawana ngalya yankunyangka. Palulanguru Yipumalu kuliṉu, Katutjalu watjaṉutjangka, “Yiltaṉa tjanampa manta ngaatjanya yungku, nyuntupa walytja ngaṉṯitja tjuṯaku. Ngurra tjanampa manta winki ngaraku. Wilurarra Yitjipilakutu maa ngaraku. Kakarrara karru yini Yupurititjalakutu maa ngaraku. Ngurra ngaa ngurrara tjuṯaku tjanampa yilta kanyilku, nyuntupa walytja ngaṉṯitja tjuṯalu.”