Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Weiwa Kan - Weiwa Kan 2

Weiwa Kan 2:31-39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
31Eri, ni Depit eh kilangehr dahme Koht pahn ketin wia, e ahpw patohwan duwen iasadahn Mesaia, ni eh patohwan: ‘E sohte lekdekla nan wasahn me melahr akan, paliwere sohte mwerpeseng nan sousou.’
32Ahpw Koht ketin kaiasadahr Sises menet sang mehla, oh kiht koaros me wia sounkadehdepen mehlel wet.
33E ketin kesepwildahngehr ni palimaun en Koht oh aleier Ngehn Sarawi sang reh, nin duwen me Seme ketin inoukidahr. Eri, dahme kumwail kilang oh rong met, iei kisehn sapwellime kalahngan me e ketin kapwildohng kiht.
34Pwe pein Depit sohte kohdahla nanleng; ahpw e patohwan, Kaun-o ketin mahsanihong ei Kaun: ketidi met ni palimauni,
35I lao pahn wiahkihla omwi imwintihti kan utupen aluweluwomwi kan.’
36“Eri, aramas en Israel kan koaros en uhdahn ese ni mehlel pwe Sises me kumwail pasurdiong nin lohpwuwo, iei ih me Koht ketin kasapwilada pwe en Kaun oh Mesaia!”
37Eri, ni aramas akan ar rongehr met, re ahpw pahtoukihla mehlel oh patohwanohng Piter oh wahnpoaron teiko, “Riat ako, dahme se pahn wia?”
38Piter ahpw sapengkin irail, “Emenemen kumwail en koluhla oh wiliakapwala, oh pil papidaisla ni mwaren Sises Krais, pwe dipamwail kan en lapwada; kumwail ahpw pahn ale Ngehn Sarawi, iei kalahngan ehu sang rehn Koht.
39Pwe sapwellimen Koht inou wiawihongehr kumwail oh noumwail seri kan, oh pil ong irail kan me dohsang kumwail—irail koaros me Kaun-o, atail Koht kin ketin malipe.”

Read Weiwa Kan 2Weiwa Kan 2
Compare Weiwa Kan 2:31-39Weiwa Kan 2:31-39