Ko e Tohi Tapu Kātoa - Veesi Folofola Faka’aho

Saame 119:81

‌ʻOku pongia hoku laumālie ʻi he fiemaʻu hoʻo fakamoʻui: ka ʻoku ou ʻamanaki ki hoʻo folofola.

Saame 119