Ko e Tohi Tapu Kātoa - Veesi Folofola Faka’aho

Saame 103:12

‌ʻOku hangē ko hono vā mamaʻo ʻoe potu hahake mei he potu lulunga, ʻoku pehē hono mamaʻo ʻo ʻene ʻave ʻetau ngaahi angahala ʻiate kitautolu.

Saame 103