พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV - ขอ้ พระคัมภีร์ประจาํ วัน

เพลงสดุดี 119:81

​จิ​ตใจของข้าพระองค์อ่อนระโหยคอยความรอดของพระองค์ ​แต่​ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

เพลงสดุดี 119