พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV - ขอ้ พระคัมภีร์ประจาํ วัน

เพลงสดุดี 104:24

​โอ​ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆ ​พระองค์​ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญา ​แผ่​นดินโลกเต็มไปด้วยทรัพย์​สมบัติ​ของพระองค์

เพลงสดุดี 104