พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV - ขอ้ พระคัมภีร์ประจาํ วัน

เพลงสดุดี 103:13

​บิ​ดาสงสารบุตรของตนฉันใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์​ฉันนั้น​

เพลงสดุดี 103