พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV - ขอ้ พระคัมภีร์ประจาํ วัน

เพลงสดุดี 103:12

ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด ​พระองค์​ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น

เพลงสดุดี 103