พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

ฮีบรู

12345678910111213