இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ் - தினசரி வசனம்

நீதி 14:30

சமாதானத்துடன் இருப்பது உடலுக்கு வாழ்வு; பொறாமையோ எலும்புருக்கி.

நீதி 14