இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ் - தினசரி வசனம்

சங் 119:81

கப். உம்முடைய இரட்சிப்புக்கு என்னுடைய ஆத்துமா தவிக்கிறது; உம்முடைய வசனத்திற்குக் காத்திருக்கிறேன்.

சங் 119