இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ் - தினசரி வசனம்

சங் 103:12

மேற்கிற்கும் கிழக்கிற்கும் எவ்வளவு தூரமோ, அவ்வளவு தூரமாக அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மைவிட்டு விலக்கினார்.

சங் 103