இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

பழைய ஏற்பாடு

ஆதியாத்லேவிஎண்உபாயோசுநியாயாதிரூத்1 சாமு2 சாமு1 இராஜா2 இராஜாக்கள்1 நாளாக2 நாளாகஎஸ்றாநெகேஎஸ்தர்யோபுசங்நீதிபிரசஉன்னதஏசாஎரேபுலம்எசேக்தானிஓசியாயோவேஆமோஒபதியோனாமீகாநாகூஆபசெப்பஆகாய்சகரிமல்கி

புதிய ஏற்பாடு

மாற்குலூக்யோவாஅப்ரோமர்1 கொரி2 கொரிகலாஎபேபிலிகொலோ1 தெச2 தெச1 தீமோ2 தீமோதீத்பிலேஎபியாக்1 பேது2 பேது1 யோவா2 யோவா3 யோவாயூதாவெளி