இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

பழைய ஏற்பாடு

ஆதியாத்லேவிஎண்உபாயோசுநியாயாதிரூத்1 சாமு2 சாமு1 இராஜா2 இராஜாக்கள்1 நாளாக2 நாளாகஎஸ்றாநெகேஎஸ்தர்யோபுசங்நீதிபிரசஉன்னதஏசாஎரேபுலம்எசேக்தானிஓசியாயோவேஆமோஒபதியோனாமீகாநாகூஆபசெப்பஆகாய்சகரிமல்கி

புதிய ஏற்பாடு

மாற்குலூக்யோவாஅப்ரோமர்1 கொரி2 கொரிகலாஎபேபிலிகொலோ1 தெச2 தெச1 தீமோ2 தீமோதீத்பிலேஎபியாக்1 பேது2 பேது1 யோவா2 யோவா3 யோவாயூதாவெளி

Copyright for இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்
Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions
Translation by: Bridge Connectivity Solutions

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that: