Kitaabka Quduuska Ah - Aayadda maalinlaha ah

SABUURRADII 104:24

Rabbiyow, shuqulladaadu tiro badanaa! Kulligoodna xigmad baad ku samaysay, Dhulka waxaa ka buuxa hodantinimadaada.

SABUURRADII 104