Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 7

Rom 7:4-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Riei ko, ih pil duwen kumwail. Kumwail mehsangehr Kosonned en Moseso, pwehki amwail wialahr kisehn paliwar en Krais; oh ahnsou wet kumwail pil wialahr sapwellimen ih me iasada sang mehla pwe kitail en momourki mour katapan ehu ong Koht.
5Pwe ni ahnsou me kitail momour nin duwen ahnepen aramas, ineng suwed kan me Kosonnedo kin kamwakidada loalatail kin doadoahk ni paliwaratail kan oh kin kahrehda mehla.
6A met, kitail saledeksang Kosonnedo, pwehki atail mehla sang selipatailo. Kitail solahr papah Koht nin duwen mour mering en kosonned me ntingdier, ahpw nin mour kapw en Ngehn Sarawio.
7Eri, dahme kitail pahn nda? Dene pein Kosonnedo dihp ehu? Soh kowahlap! Ahpw iei Kosonnedo me kasalehiong ie I en ese dahkot dihp. Pwehki I sohte pahn ese dahkot noahrok, ma Kosonnedo sohte pahn koasoia, “Ke dehr noahrok.”
8Eri, dihp kamwakidada soangen noahrok suwed koaros loalei pwehki Kosonnedo. Pwehki ma sohte kosonned, dihp rasehngete mehkot me sohte mouri.
9Pein ngehi kin momour mahs likin kosonned, ahpw ni ahnsou me Kosonnedo pwarodo, dihp ahpw pwarada,
10I ahpw mehla. Eri, Kosonnedo me uhdahn pahn kahrehiong ie mour, ahpw kahrehiong ie mehla.
11Pwe dihp diarada eh ahnsou mwahu sang ni Kosonnedo oh pitihiehdi, ahpw kemekiniehla Kosonnedo.

Read Rom 7Rom 7
Compare Rom 7:4-11Rom 7:4-11