Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 16

Rom 16:19-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Aramas koaros rongehr duwen amwail loalopwoat ongete Rongamwahwo, oh soahng wet kin kahrehiong ie ei kin perenkin kumwail. I men kumwail en loalokongki mehkan me mwahu, oh mwakelekel sang mehkan me suwed.
20Eri, Koht, me tepin atail popohl, pahn mwadang kamwutepene Sehdan pahn nehmwail kan. Kupwurkalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail.
21Timoty, iengei tohndoadoahk men, pil rahnmwahu ong kumwail, iangahki Lusius, Seison, oh Sosipater, iengei mehn Suhs pwukat.
22Ngehi, Tertius, me ntingih kisinlikou kiset, I pil rahnnmwahu ong kumwail ni mwaren Krais.
23Kaius, me I kin koukousoan reh, oh me imwaneki ihmw me souleng kan kin pokopokon ie, e pil rahnmwahu ong kumwail. Erastus, sounkanekid en kahnimw wet, oh riatail souleng Kwartus, ira pil rahnmwahu ong kumwail.
24Kupwurkalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail koaros. Amen.
25Kitail koaros kapinga Koht! Iei ih me kak ketin katengeikumwaildi nan amwail pwoson, nin duwen Rongamwahwo me I kin kalohkiseli duwen Sises Krais, oh pil nin duwen kasansaldahn mehlel rir me wie ekiek sang nin tepin kawa.
26Eri, mehlel wet sansalehr sang nan pwuken soukohp ko, oh sang ni mahsen en Koht soutuk; mehlel wet pil kasansalohngehr tohn wehi kan koaros, pwe irail koaros en pwoson oh peikiong.
27Eri, lingan en kowohng Koht, ihete me kin sapwellimanki erpit ni unsek, ni mwaren Sises Krais kohkohlahte! Amen.

Read Rom 16Rom 16
Compare Rom 16:19-27Rom 16:19-27