Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 15

Rom 15:5-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Eri, Koht me tepin kanengamah oh kakehlepen loalatail, en ketin kaminiminihkinkumwailpene lamalamteieu ni amwail kin kahlemengih Krais Sises,
6pwe kumwail koaros en ehupene kapinga Koht, Semen atail Kaun Sises Krais ni ngihlteieu.
7Eri, kumwail kasamwo nan mohngiongimwail riamwail souleng kan ong ni lingan en Koht, nin duwen Krais eh ketin kasamwokumwailehr nan kupwure.
8Pwe I ndaiong kumwail me Krais ketin wiahla ladun mehn Suhs akan pwe en ketin kasalehda loalopwoat en Koht, oh kapwaiada inou kan me Koht ketin wiahiong samarail kahlap ako,
9oh pil pwe mehn liki kan en kak kapinga kalahngan en Koht. Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Eri, I pahn kin kapinga komwi rehn mehn liki kan, I pahn koul oh kapinga mwaromwi.”
10Pwuhk Sarawi pil mahsanih, “Kumwail mehn liki kan, kumwail iang sapwellimen Koht aramas akan perenda oh ngisingis!”
11Oh e pil mahsanih, “Kumwail mehn liki kan koaros, kumwail kapinga Kaun-o, kumwail aramas akan koaros, kumwail kapinga ih!”
12Oh Aiseia pil mahsanih, “Emen sang ni kadaudok en Sehsi pahn ketido, e pahn kesepwilda pwe en kaunda mehn liki kan, oh irail pahn koapworopworki ih.”
13Eri, Koht, me iei tepin koapworopwor, en ketin audehkinkumwailda soangen peren koaros oh popohl pwehki amwail pwoson, pwe amwail koapworopwor en pil kin kekeirkihda manaman en Ngehn Sarawi.
14Riei souleng ko, pein ngehi ese mwahu duwen amwail kin audaudki soangen mwahu koaros, oh duwen amwail kak peneupene nanpwungamwail.
15Eri soh, nan kisinlikou kiset I ekis eimahkihong kumwail ire kei me I men katamankin kumwail. I eimahiong kumwail pwehki kalahngan ehu me Koht ketikihong ie:
16eri, kalahngan en wiahla ladun Krais Sises oh wiewia sapwellime doadoahk rehn mehn liki kan. I kin papah ih nin duwen samworo men ni ei kin padapadahngkiseli Rongamwahu wet sang rehn Koht, pwe mehn liki kan en wiahla mehn meirong ehu me Koht kin ketin kupwurperenki, oh me Ngehn Sarawi ketin kasarawihong ih.

Read Rom 15Rom 15
Compare Rom 15:5-16Rom 15:5-16