Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 12

Rom 12:9-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Eri, amwail limpoak en uhdahn mehlel. Kumwail tatki me suwed kan, oh tengeteng ni me mwahu kan.
10Kumwail limpoakpene nin duwen limpoak en souleng; oh kumwail wahupene nanpwungamwail.
11Kumwail pwerisekiong amwail doadoahk, oh dehr pohnkahke. Kumwail poadidiong papah Kaun-o sang nan kapehdamwail unsek.
12Amwail koapworopwor en kaparankumwailda; kumwail kanengamahiong amwail apwal akan; kumwail poadidiong kapakap ahnsou koaros.
13Kumwail kisekisehki riamwail souleng semwehmwe kan amwail dipwisou kan; oh kumwail kasamwo mehn keiru kan.
14Peki rehn Koht en ketin kupwuramwahwih irail kan me kin kalokei kumwail; ei kumwail peki pwe en ketin kupwuramwahwihirailda, oh dehr kerieirailla.
15Kumwail iang peren rehn me kin pereperen kan, oh pil iang sengiseng rehn me kin sengiseng kan.
16Kumwail kesempwalki aramas koaros. Kumwail dehr aklapalap; ahpw kumwail kompoakepahniki aramas tikitik kan. Kumwail dehr pil akloalokong.
17Ma emen pahn wiahiong kumwail me suwed, kumwail dehr dupungkihong me suwed. Kumwail nantihong kapwaiada soahng mwahu kan me aramas koaros kin pwungki.
18Kumwail wia uwen amwail kak pwe kumwail en ahneki popohl rehn aramas koaros.
19Eri, riei ko, kumwail dehr pein dupuk, ahpw kumwail mweidohng engieng en Koht en doadoahk. Pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “Kaun-o ketin mahsanih, ngehi me pahn dupuk, ngehi me pahn ikih.”
20Oh Pwuhk Sarawi pil mahsanih, “Ma omw imwintihti men men mwengedahr, eri, kamwenge; ma e men nimpildahr, eri kanampile; pwe ma ke pahn wia met, ke pahn inenen kanamenekihala mehlel, rasehng mwoalus mwehl pohn moange.”

Read Rom 12Rom 12
Compare Rom 12:9-20Rom 12:9-20