Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 12

Rom 12:2-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Kumwail dehr kahlemengih wiewia kan en sampah wet, ahpw mweidohng Koht en ketin kawiliakapwala loalamwail kan unsek. Eri, kumwail ahpw pahn esehda dahme kupwur en Koht—dahme mwahu, oh dahme e kin ketin kupwurperenki, oh dahme unsek.
3Pwehki kalahngan me Koht ketikihong ie, I ndaiong kumwail koaros: kumwail dehr medemedewe me kumwail me lapalap. Ahpw kumwail en kin mehlel ni amwail medemedewe pein kumwail: oh emenemen en kasakasawih pein ih nin duwen uwen pwoson me Koht ketikihong.
4Kakon tohto mie rehtail nan paliwarteieu, oh kakon pwukat koaros sohte duwepenehte ni arail doadoahk.
5Pil duwehte kitail, mehnda ma kitail me tohto, ahpw kitail wia warteieu rehn Krais, oh kitail koaros kin patpene duwehte kakon kan me tohrohrpeseng ni warteieu.
6Eri, kitail en kapwaiada pwaisatail me wekpeseng ni soangen doadoahk kan me konehng kalahngano me Koht ketikihong kitail. Ma kitail pwaisanki lohkiseli mahsen en Koht, eri, kitail wia duwen me konehng pwosono me kitail ahnekier.
7Ma kitail pwaisanki doadoahk en papah, eri, kitail uhdahn pahn papah. Ma sounpadahk, eri, kitail uhdahn pahn padahk.
8Ma kitail pwaisanki doadoahk en kakehlaka loal en meteikan, eri, kitail uhdahn pahn wia. Mehmen me kin kisekisehki meteikan mehkot me ah, e uhdahn pahn wia ni sapan. Mehmen me mie eh manaman en kaun, e uhdahn pahn doadoahk laud. Mehmen me kin kadek ong meteikan, e uhdahn pahn perenki kapwaida.

Read Rom 12Rom 12
Compare Rom 12:2-8Rom 12:2-8