Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 11

Rom 11:18-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18Ihme kahrehda kumwail dehr mwamwahlki irail kan me rasehng rah kan me tipwasangehr. Ia duwen amwail pahn kak suweikin kumwail? Kumwail duwehte rahntuhke pwoat, kumwail sohte kamour kaleweo—a kalewe ko me kamour kumwail.
19Ahpw kumwail pahn nda, “Ei, ahpw rah kan tipwasangehr pwe I en uhd wiliandi nin tuhkeo.”
20Mehlel apwoat! Re tipwasangehr pwehki ar sohte pwoson, a kumwail mihmihte pwehki amwail pwoson. Ahpw kumwail dehr suweiki met, ahpw kumwail en lemmwiki.
21Koht sohte ketin mahk ong mehn Suhs akan, me rasehng rahntuhke mehlel. Eri, ia duwe, kumwail lemeleme me e pahn ketin mahkohng kumwail?
22Eri, ni soahng wet kitail kakehr wehwehki uwen sapwellimen Koht kupwur kadek, oh pil uwen sapwellime kadeik apwal. E kin ketin wia sapwellime kadeik apwal ong irail kan me sapwungalahr, ahpw kadek ong kumwail—ma kumwail pahn dadaurete sapwellime kupwur kadek. Pwe ma soh, kumwail pil pahn tipwasang.
23Oh pil mehn Suhs akan ma re kesehla ar seupwoson, re pahn pwurehng nan wasaohte me re mi ie mahs; pwehki Koht me ketin manaman en kasapahliraildo.
24Kumwail mehn liki kan, kumwail rasehng rahntuhke olip en nanwel pwoat me tipwasangehr, ahpw kapatapatehngehr tuhke olip me epwel mwahu pwoat, ni soangen mwekid me pein tuhke kan sohte wia. Mehn Suhs akan rasehng tuhke olip me epwel mwahu pwoatet. Eri, e pahn inenen mengei mehlel pahn Koht en ketin kapwurehiong ni tuhkeo rahntuhke pwukat me tipwasangehr.
25Eri, riei ko, mie mehlel ehu me rir me I men kumwail en pil ese, pwe e pahn irehdihsang kumwail amwail medemedewe duwen amwail loalokong. Eri iet: keptakailahn mehn Israel ko sohte pahn poatopoat, a e pahn dadaurete lao lel uwen tohtohn mehn liki kan me kileledier pahn wiahla sapwellimen Koht.
26Oh iei duwen en mehn Israel kan koaros ar pahn mourla. Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Sounkomouro pahn ketido sang Saion, e pahn ketikihsang soahng suwed koaros rehn kadaudok en Seikop.
27I pahn wiahiong irail inou lap wet, ni ei pahn lapwahsang diparail kan.”
28Mehn Suhs akan wialahr imwintihti en Koht pwehki kumwail mehn liki kan, sang ni arail soikala Rongamwahwo. Ahpw, pwehki sapwellimen Koht pilipil, Koht ketin kupwure irail pwehki samarail kahlap ako.
29Pwe Koht sohte kin ketin wekidala kupwure ong me e kin ketin pilada oh kupwuramwahwih.
30Ahpw duwen kumwail mehn liki kan, kumwail sohte kin peikiong Koht mahso; a met kumwail aleier kalahngan en Koht pwehki en mehn Suhs akan ar sapeik.
31Pil duwehte, pwehki kalahngano me kumwail aleier, mehn Suhs akan kin sapeikiong Koht ahnsou wet, pwe re en pil kak ale kalahngan en Koht met.
32Pwe Koht ketin salihedier aramas koaros pwehki ar sapeik, pwe en kak kasalehiong irail koaros sapwellime kalahngan.
33Ia uwen laud en sapwellimen Koht kapai kan! Ia uwen loalen sapwellime erpit oh kupwurokong! Ihs me kak kawehwehda sapwellime koasoandi kan? Ihs me kak wehwehki sapwellime wiewia kan?
34Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Ihs me dehdehki kupwur en Kaun-o? Ihs me kak kaweid?
35Ihs me kihongehr mehkot, pwe en kak ketin kasapahlohng?”
36Pwe ih me ketin kapikada mehkoaruhsie, oh soahng koaros kin miehki ih oh pil pwehki ih. Lingan en kowohng Koht, sang met kohkohlahte. Amen.

Read Rom 11Rom 11
Compare Rom 11:18-36Rom 11:18-36