Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 2

NUMERA 2:1-18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau,
2“Israela taudia idia kamepa neganai, iduhu ta ta dekena amo edia palai ruma do idia haginia, edia iduhu ena pepe edia henunai, bona Israela taudia edia palai rumadia ese Palai Dubu do idia hagegea.”
3Kamepa ena dina ia daekau kahana dekenai, Iuda orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Iuda: Nasona Aminadaba 74,600 Isakara: Netanele Suara 54,400 Sebuluno: Eliaba Helona 57,400 Ibounai: 186,400 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Iuda orea be do ia raka guna.
10Kamepa ena diho kahana dekenai, Rubena orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Rubena: Elisuru Sedeuru 46,500 Simeona: Selumiele Surisadai 59,300 Gado: Eliasapa Reuele 45,650 Ibounai: 151,450 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Rubena orea be raka lao oreana iharuana.
17Idia edia murinai Levi taudia ese Palai Dubu do idia huaia lao, edia palai rumadia danu. Levi taudia be tuari taudia edia huanai momokani do idia raka lao. Orea ta ta idia raka lao gabudia be edia kamepa gabudia hegeregerena. Orea ta ta be edia pepe ta ta henunai.
18Kamepa ena dina diho kahana dekenai, Eparaima orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona: Eparaima: Elisama Amihuda 40,500 Manase: Gamaliela Pedasuru 32,200 Beniamina: Abidana Gideoni 35,400 Ibounai: 108,100 Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Eparaima orea be raka lao oreana ihatoina.

Read NUMERA 2NUMERA 2
Compare NUMERA 2:1-18NUMERA 2:1-18